Suomi

mokki

 

Turvallisuuspolitiikan päämääränä on:

 • Valtiollisen itsenäisyyden ja toimintavapauden säilyttäminen.
 • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen.
 • Kansalaisten hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen.
 • Väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaaminen.
 • Oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitäminen.
 • Valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen.

Turvallisuuspolitiikalla pyritään ensisijaisesti ennakolta estämään sellaisten tilanteiden syntyminen, jotka uhkaavat turvallisuuspolitiikan päämäärien toteutumista. Samalla luodaan edellytykset suojautua ja puolustautua valtion ja kansalaisten turvallisuutta vaarantavia uhkia vastaan.

mokki

 

Turvallisuuspolitiikan päämääränä on:

 • Valtiollisen itsenäisyyden ja toimintavapauden säilyttäminen.
 • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen.
 • Kansalaisten hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen.
 • Väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaaminen.
 • Oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitäminen.
 • Valtakunnan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen.

Turvallisuuspolitiikalla pyritään ensisijaisesti ennakolta estämään sellaisten tilanteiden syntyminen, jotka uhkaavat turvallisuuspolitiikan päämäärien toteutumista. Samalla luodaan edellytykset suojautua ja puolustautua valtion ja kansalaisten turvallisuutta vaarantavia uhkia vastaan.

Lisää aiheesta

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2012 turvallisuuspolitiikkaa on määritetty mm. seuraavasti:

”Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimintojen ylläpitäminen. Lähtökohtana on laaja-alainen käsitys turvallisuudesta, johon vaikuttavat tekijät ovat jatkuvassa muutoksessa ja joka edellyttää monipuolisen keinovalikoiman käyttämistä.

Suomen turvallisuuspolitiikka on sekä turvallisuuden aktiivista rakentamista että turvallisuusuhkien ennakointia ja torjumista. Suomen tulee arvioida kansainvälistä toimintaympäristöä, ennakoida siinä tapahtuvaa kehitystä sekä varmistaa, että turvallisuuspoliittinen toimintalinja parhaalla mahdollisella tavalla edistää kansainvälistä yhteistyötä, yhteistyövaraista turvallisuutta sekä Suomen kansainvälistä asemaa, arvoja, etuja ja turvallisuutta.”

”Suomen turvallisuus rakentuu hyviin kahdenvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen Euroopan unionissa sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.”

Lähde: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012, s. 73-74.

Linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=348057  
Valtioneuvoston selonteko: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012 
Valtioneuvoston selonteko: Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009