Suomi

 

 

varautuminen3

 

Valtionhallinnon ja muiden yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten tulee valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Varautumisen perustaksi määritetään

  • yhteiskunnan elintärkeät toiminnot
  • uhkamallit
  • toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden vaatimat tehtävät eri hallinnonaloille
  • kriisijohtamisen perusteet
  • varautumisen ja kriisijohtamisen harjoittelun periaatteet

 

 

varautuminen3

 

Valtionhallinnon ja muiden yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten tulee valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Varautumisen perustaksi määritetään

  • yhteiskunnan elintärkeät toiminnot
  • uhkamallit
  • toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden vaatimat tehtävät eri hallinnonaloille
  • kriisijohtamisen perusteet
  • varautumisen ja kriisijohtamisen harjoittelun periaatteet

Lisää aiheesta

Valmiuslaissa varautumisvelvollisuus on määritelty seuraavasti:

”Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.”

Huom. Eräiden elinkeinoelämän yritysten varautumisvelvollisuudesta on säädetty erikseen.
Lähde: Valmiuslaki (29.12.2011/1552) 3. luku, 12 §: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552 

Esimerkiksi sisäministeriö on hallinnonalaansa varten määritellyt varautumisvelvoitteet::

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa valmiussuunnitelmilla ja etukäteisvalmisteluilla. Poikkeusolot toteaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa.
Poikkeusoloja ovat:

• Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sen välitön jälkitila
• Suomeen kohdistuva aseellisen hyökkäyksen uhka
• väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka
• erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila
• sekä vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Valmiuslain nojalla viranomaisille voidaan antaa sellaisia välttämättömiä toimivaltuuksia, joiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Laajempia toimivaltuuksia voidaan käyttää poikkeusoloissakin vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin.

Lähde: https://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/varautuminen